Podmienky

Študijná skupina funguje formou svojpomoci. Nakoľko budeme pracovať s knihou, bez nej nie je možné zapojiť sa do skupiny. Počet účastníčok v každej skupinke je obmedzený a štúdium knihy trvá určitý čas. Záujemkyne budú do skupín zaraďované postupne podľa kapacitných možností a je možné, že to nejakú dobu bude trvať. Prosíme vás o trpezlivosť a ďakujeme za pochopenie.

  Zakliknutím políčka súhlasím s nižšie uvedenými Podmienkami registrácie a prijatia do skupiny.

  Prihlásením sa do skupiny a/alebo navštevovaním podpornej študijnej skupiny súhlasím s nasledujúcimi podmienkami:

  Vydavateľ knihy, predajca knihy ani facilitátor skupiny neskúmajú ani iným spôsobom nepreverujú pozadie ktorejkoľvek účastníčky týchto skupín. Za správanie účastníčok nepreberáme žiadne záruky. Vydavateľ knihy, predajca knihy ani facilitátor skupiny za žiadnych okolností nezodpovedajú za žiadne zranenia ani škody (priame ani nepriame), vyplývajúce zo správania alebo súvisiace so správaním kohokoľvek v skupine vrátane emocionálneho rozrušenia, telesného zranenia a akýchkoľvek iných škôd, ku ktorým dôjde počas stretnutí alebo pri komunikácii s účastníkmi skupiny. Účastníčka skupiny súhlasí s tým, že prijme preventívne opatrenia pri všetkých stretnutiach s ostatnými účastníkmi, najmä ak sa rozhodne stretnúť sa s niekým z nich mimo skupiny.

  Ak si účastníčka bude myslieť, že skupina alebo niektorá z účastníčok skupiny predstavuje nebezpečie, okamžite preruší svoju účasť v skupine. Účastníčka plne akceptuje všetky riziká a zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia a škody, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku účasti na skupine a/alebo následných stretnutiach.

  Účastníčka skupiny súhlasí s tým, že nebude iniciovať žiadne nároky voči vydavateľstvu, predajcovi ani facilitátorovi skupiny v dôsledku čohokoľvek, čo sa udeje v ktorejkoľvek z našich skupín.

  Ďalej súhlasí s tým, že odškodní a zabezpečí neškodnosť vydavateľstvu, predajcovi a facilitátorovi skupiny za všetky straty, nároky, škody, výdavky (vrátane výdavkov za právne zastupovanie), akcie, konania, zodpovednosti alebo vyšetrovania (formálne alebo neformálne) alebo ich hrozby, založené alebo súvisiace s jej účasťou v ktorejkoľvek zo skupín a rovnako s komunikáciou či stretnutiami, ktoré zrealizuje z vlastnej vôle a vo svojom voľnom čase s niektorými z tých, ktorí sa zúčastnili stretnutia skupiny.