Iveta Schusterová, PhD., výkonná riaditeľka o. z. Pomoc obetiam násilia

Odborno-populárna publikácia Shannon Thomasovej nás v úvode veľmi živo vťahuje do podhubia skrytého psychického týrania, ktorým sú zavreté dvere a vybrané patologické poruchy osobnosti – narcistická porucha, sociopatia a psychopatia, ktoré určite nie sú jedinými prediktormi tohto sociálne-patologického javu. Autorka vzhľadom na dlhodobú prax v 6 krokovom programe uzdravovania zo skrytého psychického týrania ponúka vlastnú overenú metódu k získaniu zdravej sebaúcty. Skúsená klinická sociálna terapeutka  a odborníčka v prvých kapitolách odkrýva príčiny, aktuálne pojmy viažúce sa na skryté psychické násilie tak, aby boli pre čitateľa jasné a zrozumiteľné pri odhaľovaní  deštruktívnych vzorcov v chaotickom správaní pasívno-agresívnych násilníkov-manipulátorov.

S hlbokou pokorou a vďačnosťou komunikuje nielen s čitateľom z odborných kruhov či bežným laikom, ale aj s obeťou tohto typu násilia, resp. s tým, čo prežil, alebo preživším (ang.survivor). Výraz „ten, čo prežil“ alebo preživší vníma pre obeť psychického strádania ako vhodnejší, pretože podľa autorky lepšie popisuje osobu, ktorá prežila skryté psychické týranie a zároveň poukazuje aj na jej silu prežiť a zotaviť sa z tejto absurdnej životnej skúsenosti. Na rozpoznanie psychického týrania ponúka jednoduchú otázku – Jednal by si s niekým takým spôsobom, ako dotyčný jedná s tebou?   

Pre uzdravenie ponúka šesť štádií liečebného procesu, ktorými čitateľov detailne sprevádza od zúfalstva, vzdelávania cez fázu idealizovania, znehodnocovania a odkopnutia, k prebudeniu – aha vhľadu, cez štádium budovania vlastných “zdravých“ hraníc až k obnove normálneho života, ku konečnému šiestemu štádiu – udržiavania zdravých vzťahov  a otváraniu sa zmyslu života.

Napriek dobrým výsledkom z vlastnej praxe autorka nevnucuje preživšiemu odborné terapeutické vedenie ako podmienku hlbšieho celostného uzdravovania a tiež prehnane nevyzdvihuje svoje osobné skúsenosti z klinickej terapie, naopak ponúka širší, no najmä bezpečný priestor pre slobodné rozhodnutie preživšej obete na objavenie základnej dynamiky všestranného úmyselne ubližujúceho správania patologických tyranov cez ľudí, ktorým obeť naozaj a bezvýhradne dôveruje. Analýza úmyselných patogénnych reakcií vybratých osobnostných porúch ukázala, že tieto príznaky sú typické a majú tendenciu časom sa zhoršovať. Ich nositelia týmto typom správania uvádzajú obeť do chaosu, čo ju stále viac zneisťuje a zúskostňuje. Ako protiváhu tejto devastácii jednotlivca Shannon Thomasová vyzdvihuje potrebu rekonštrukcie života v atmosfére spolupatričnosti a vzájomného zdieľania, ktoré sú nápomocné k neobmedzenému úplnému vyjadreniu potenciálu človeka pri napĺňaní osobného, vzťahového i profesionálneho životného zmyslu. Samozrejme tým, ktorí prežili skryté psychické týranie, ponúka pomocnú ruku cez on-line skupinové zdieľania, individuálne terapie, koučing, mentoring či biblioterapiu.

Poukazuje na dôležitosť kognitívneho uvedomenia a vedomého odhalenia kontextu skrytého psychického násilia cez rast napätia a gradovania nepredvídateľných konfliktov v asymetrických vzťahoch medzi členmi v rodinách, zamestnancami v práci, pracovníkmi v cirkevnom spoločenstve. Tyrani sa neviažu na konkrétne prostredie, ale sú všade, kde sú ľudia. Na konkrétnych príkladoch z uvedených prostredí poukazuje na špecifické, často veľmi subtílne maskované príznaky psychického týrania, ktoré ojedinelo nemusia nič znamenať, ale v spojitosti a globálnom pohľade svojou absurditou devastujú psychiku človeka, ktorému sú smerované.

Publikácia prináša okrem viacerých zaujímavých poznatkov na poli prežívania  páchateľa i obete skrytého psychického násilia aj praktické rady a odporúčania, ako  obnovovať krok po kroku svoj život na ceste k väčšej osobnej celistvosti. Hoci niektorí preživší k tomu môžu dospieť prirodzenou cestou bez väčšej námahy, iní sa to musia naučiť. Autorka považuje za nevyhnutné, aby sa ten, čo prežil, o seba s láskou staral, naučil sa citovo odpútať a dokázal si uvedomovať svoj vnútorný dialóg v procese uzdravovania tak, aby mal sebaznevažujúce myšlienky pod kontrolou a nahradil ich zdravšími vnútornými odkazmi. Publikáciu odporúčam všetkým pomáhajúcim profesiám, ktoré sú v priamom, ale i dištančnom kontakte s obeťami násilia každého druhu a ktorí sú vystavení pokrivenému mysleniu „privlastňovania si viny“ tých, čo boli dlhodobo vystavení psychicky devastujúcemu vzťahu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *